Segítség gyengénlátóknak

Szuhakállói Helyi Választási Iroda

Vezetője

 

 

Szám: 483-4/2014/SZ.

 

 

 

HATÁROZAT

 

 

A Szuhakállói Helyi Választási Iroda Vezetőjeként

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdése által megállapított feladat- és hatáskörömben eljárva, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó társult településen, Sajógalgóc községben

Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választása során a következők szerint állapítom meg:

A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma: 1.000 lakosig 4 fő.

Elrendelem a határozat Sajógalgóc Községi Önkormányzat hivatalos honlapján (www.sajogalgoc.hu), a HVI székhely településének honlapján (www.szuhakallo.hu) valamint a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének és a Sajógalgóci községi Önkormányzat hirdetőtábláján történő közzétételét.

Határozatom ellen kifogás nyújtható be. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Szuhakállói Helyi Választási Biztossághoz, (3731 Szuhakálló Kossuth u.7.) mely mellett a Szuhakállói Helyi Választási Iroda működik.

Kifogást választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani.

A kifogásnak tartalmaznia kell

  • a jogszabálysértés megjelölését,

  • a jogszabálysértés bizonyítékait,

  • a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

  • a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

 

 

 

 

 

 

I n d o k o l á s

 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdése értelmében, a „helyi választási iroda .......vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület ....megválasztandó tagjainak számát."

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3.§-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a választás évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § b) pontja alapján Sajógalgóc településen megválasztható önkormányzati képviselők száma 4 fő.

Sajógalgóc település lakosságszáma 2014. január l-jén 375 fő. A tízezer vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 1000 lakosig 4 fő.

Határozatomat a Ve. 306.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörömben hoztam meg, figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. L. törvény 3.§-ára, valamint 4.§-ának b) pontjára.

A jogorvoslati lehetőséget (kifogás) a választási eljárásról szóló 2013. XXXVI. törvény (Ve.) 20.8.§-a. A kifogás benyújtására vonatkozó szabályokat a Ve. 209-210; 212.§-a tartalmazza.

 

Szuhakálló, 2014. február 6.

 

Dr. Herczeg Tibor

jegyző

címzetes főjegyző

HVI vezető

 

 

 

 

A határozat a mai napon közzétételre került.

 

Szuhakálló, 2014. február 7.

 

Dr. Herczeg Tibor

jegyző

címzetes főjegyző

HVI vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Véletlenszerű kép

Kemencénél szól a nóta


A honlap az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával,
a Triak Kft. közreműködésével valósult meg.
Nemzeti fejlesztési Ügynökség