Segítség gyengénlátóknak

EKR000492872018

Felhívás

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. Nem

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Nem

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

E-mail: Telefon: Fax:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Magyarország

Postai cím:

Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Közbeszerzés Galgóc-patak 1+245-2+673 sz. rendezése

tárgya:

Ajánlatkérő Sajógalgóc Község Önkormányzata

neve:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000492872018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Sajógalgóc Község Önkormányzata EKRSZ_

55828905

Sajógalgóc HU311 3636

Táncsics Mihály Út 11.

Jaskó Péter

jpetigalgoc@gmail.com +36 48355151 +36 48355151

http://www.sajogalgoc.hu/

Regionális/helyi szintű

EKR000492872018

A Galgóc-patak 1+245-2+673 sz. közötti szakasz rendezése a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00045 azonosítószámú projekt keretében.

Jelen fejlesztés tárgya a Galgóc-patak belterületi szakaszának rekonstrukciója. A patak 0+253 és 0+600 szelvények között a

26103. sz. orsz. közút vízelvezetését szolgálja annak szelvényezés szerinti jobb oldalán. A patakmeder rekonstrukciója során

csak azokon a szakaszokon tervezett betonba rakott terméskő burkolat, ahol azt a kis szabályozási szélesség, és a beépítettség

indokolta, a kertekkel határos szakaszokon füvesített földmedrű kialakítás tervezett a szükséges szelvénymérettel. A Galgóc

patak tervezési szakaszán 6 db áteresz, és 26 db kapubejáró kerül átépítésre a tervezett szelvényekhez illeszkedő mérettel. A

kapubejárók 5 m-es, az átereszek változó szélességgel KV 110/200 fedlapos mederelemmel tervezettek. Ez a szelvényméret

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Részajánlat tételére nincsen lehetőség, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük,

összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

Részajánlat tételre lehetőség van Nem

II.1.7) Részekre bontás

II.1.6) A teljesítés helye: Galgóc-patak 1+245-2+673 sz. közötti szakasz

Időtartam hónapban: vagy napban: vagy a teljesítés határideje: 2019.06.15.

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Galgóc-patak 1+245-2+673 sz. rendezése

Vállalkozási (kivitelezési) szerződés a Galgóc-patak 1+245-2+673 sz. közötti szakasz rendezésére a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-

00045 azonosítószámú projekt keretében. Részajánlat tételére nincsen lehetőség, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya

szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan

kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek. A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és

műszakilag is összefonódnak. A kivitelezésre átadott munkaterületek további almunkaterületekre nem oszthatók, az Ajánlatkérő

nincs felkészülve különböző vállalkozók egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a jogszabályokban előírt

munkavédelmi koordinátori feladatok ellátására, melyek miatt valamennyi kivitelezési feladat egy projektként való kezelése a

célszerű és egyetlen lehetséges megoldás, ellenkező esetben jelentős többletkiadással járna ajánlatkérő részére.

Galgóc-patak 1+245-2+673 sz. rendezése

Galgóc-patak 1+245-2+673 sz. közötti szakasz

EKR000492872018

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust

kell tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók leírása:

Opciók: Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:

Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó

információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés meghosszabbítható

Kezdés dátuma – Befejezés dátuma: -

Napokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus

beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Érték áfa nélkül: Pénznem:

II.2.6) Becsült érték:

1. Nettó vállalkozói díj (HUF) 70

Megnevezés Súlyszám / Jelentések

Ár kritérium:

Megnevezés Súlyszám / Jelentések

Költség kritérium:

2. Többletjótállás időtartama (min. 0, 30

max. 12 hónap)

Megnevezés Súlyszám / Jelentések

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok:

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

alkalmas az előírt Q1%-os vízhozam levezetésére, és átfolyási 18 keresztmetszete megegyezik a tervezett mederszelvénnyel. A

lejtésviszonyok szükségessé teszik fenékborda beépítését, mellyel maximum 0,5 m-es fenéklépcső lett tervezve. A beton borda a

mederfenék teljes szélességében épül a mellékelt részletrajz szerint. Az 1+250-1+428 között a földmederben a víz mélyítő

hatásának elkerülése érdekében fenékövek beépítése indokolt a részletterv szerint. Összesen tervezett árok/csatorna hossz:

1428 m Földmeder hossza: 63 4m Terméskő meder: 605 m Kapubejáró és átereszek hossza: 189 m. A végleges vízjogi létesítési

engedély rendelkezésre áll. A szerződés vonatkozásában alkalmazni kell az Áfa tv. 142.§-ában rögzített, ún. fordított adózásra

vonatkozó rendelkezéseket. Részletes információk a műszaki leírásban és a kiviteli tervdokumentációban

Igen

Igen

Nem

Igen

2018.09.03. 2019.06.15.

Nem

Nem

Nem

EKR000492872018

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági feltételt

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági feltételt

Az alkalmassági minimum követelmények:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági feltételt

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági feltételt

Az alkalmassági minimum követelmények:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági feltételt

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági feltételt

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági feltételt

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Értékelési szempont a legjobb ár-érték arány. Pontszám 0-100 pont. Módszer: 1. szempont: fordított arányosítás, 2. szempont:

egyenes arányosítás. Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban. A II.2.7. szerinti kezdési dátum tervezett, mely az

eljárásra figyelemmel változhat.

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00045

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Igen

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjai hatálya

alá tartozik.

A megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek

ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont

kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia a Kbt. 62. § (

1) bekezdés k) pont kb) alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal. Alvállalkozó vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (

4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles

arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fentikizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm.

rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő

köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált -

egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és

tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes

európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott

változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában

nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat

részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között

elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap

formájában köteles kitölteni. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését

megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat

tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata

nélkül vélelmezi. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának

körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi

közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy

mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

EKR000492872018

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

Innovációs partnerség Nem

Versenypárbeszéd Nem

Indokolás:

Gyorsított eljárás

Tárgyalásos eljárás Nem

Indokolás:

Gyorsított eljárás

Meghívásos eljárás Nem

Indokolás:

Gyorsított eljárás

Nyílt eljárás Igen

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az ellenszolgáltatást Ajánlatkérő a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00045 azonosítószámú forrásból finanszírozza. Előleg: max. 5% a Kbt. 135.

§ (7) bekezdés alapján. Az előleg igénybevétele biztosíték nyújtásához nem kötött. Részszámlázás biztosított: Vállalkozó a teljesítés

során 4 darab számlát (ideértve a végszámlát is, de az előlegszámlát nem) nyújthat be. Kifizetés az igazolt szerződésszerű teljesítést

követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, az alábbiak szerint: - alvállalkozó

igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései szerint; továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdései szerint; -

alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3)

bekezdése alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. § szerint. A szerződés vonatkozásában alkalmazni kell az Áfa tv.

142.§-ában rögzítetteket. Részletek a szerződéstervezetben.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Nyertes Ajánlattevőt késedelmes teljesítés esetén – amennyiben azért felelős – a teljes nettó ellenszolgáltatás 0,5 %-a / naptári nap

mértékű késedelmi kötbér fizetési kötelezettség terheli. 30 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést

azonnali hatállyal felmondani. Nyertes Ajánlattevő a teljes nettó ellenszolgáltatás 20%-a mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére

köteles, ha olyan okból, amiért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul. Ajánlattevő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására

valamennyi beépített dolog, ill. elvégzett munka vonatkozásában a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva 24 hónap jótállást

köteles vállalni. Részletek a szerződéstervezetben

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

EKR000492872018

Helyesbítés

V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 2018.08.02.

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan, korlátlanul, teljeskörűen és térítésmentesen hozzáférhetővé

teszi az EKR-ben. 2. Az ajánlat részeként csatolandó: a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat (nemleges tartalommal is), a

Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat, árazott költségvetés (pdf és szerkeszthető xls formátumban is), felolvasólap a Kbt. 66

. § (5) bekezdés szerint. 3. Kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekintendő az ajánlattételi határidő lejártát megelőző

második munkanap (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző

negyedik munkanapig megérkeznek. 4. Ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével. 5. Ajánlatkérő

helyszíni bejártást nem tart. 6. Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját. 7. A szerződéskötés

feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában rendelkezzen a jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő

építési-szerelési munkákra vonatkozó, legalább 30.000.000,- HUF/év, és 15.000.000,- HUF/káresemény mértékű

felelősségbiztosítással. Nyertes ajánlattevőnek a fenti felelősségbiztosítással a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell

. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú

felelősségbiztosítással rendelkezni fog. Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára nem rendelkezik a jelen

pont szerinti felelősségbiztosítással, az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az

ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. 8. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a

szerződéskötés időpontjában szerepeljen az MKIK kivitelezői nyilvántartásban. Nyertes ajánlattevőnek a nyilvántartásban a

szerződés teljes időtartama alatt szerepelnie kell. Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára nem szerepel a

nyilvántartásban, az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második

legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. 9. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés

időpontjában rendelkezzen az alábbi jogosultságú, kamarai nyilvántartásban szereplő szakemberekkel, akik a szerződés

teljesítésében kötelesek részt venni: 1 fő vízgazdálkodási műszaki ellenőr, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint „

MV-VZ” jogosultsággal rendelkezik rendelkezik Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára nem rendelkezik a

fenti szakemberekkel, az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a

második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. 10. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Suhajda-Molnár Anikó

00266. 11. Az eljárástípus alkalmazásának indoka: Jelen eljárás becsült értéke nem éri el a 300 millió Ft-ot és nem Magyarország

országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. 12. Jelen eljárás lefolytatására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak

az irányadóak, így valamennyi eljárási cselekmény, kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik. Kérjük ajánlattevőket,

hogy az EKR (Elektronikus Közbeszerzési Rendszer) felületen történő tájékozódáshoz használják az ott található kézikönyvet,

vagy kérjék a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. segítségét, aki az EKR rendszer

üzemeltetője. Ügyfélszolgálat: e-mail-cím: helpdesk@nekszt.hu; telefonszám: +36/1-465-8899; Egyéni hibabejelentés: https://

ugyfelszolgalat.nekszt.hu/. 13. Ajánlatkérő a támogatott projektben tett vállalásának megfelelően előírja, hogy a nyertes

ajánlattevő a szerződés teljesítésébe köteles bevonni legalább 6 fő hátrányos helyzetű sajógalgóci lakost.

V.2) További információk:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának

módja:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

A befizetés helye:

Az ajánlati biztosíték mértéke:

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához

kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz Kiegészítő információk

Dátum, helyi idő: óra/perc

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

Dátum, helyi idő: óra/perc

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

2018.08.17. 13:00

HU

2018.08.17. 15:00

Nem

EKR000492872018

Ajánlattételre meghívás

Érdeklődő szervezet neve Érdeklődő szervezet

székhelye Kapcsolattartó Felhívás Besorolás

BO-TO BAU Építőipari,

Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft.

Magyarország, 3527

Miskolc József Attila Utca

11/A.

Tel.: +36 70 / 3868635

Email: bohus.zoltan@

botobau.hu

Meghívott

gazdasági

szereplő

Lisztes Trans Fuvarozó

Egyéni Cég

Magyarország, 4100

Berettyóújfalu Nyárfa Utca

10

Tel.: +36 302490936

Email: iroda@lisztestrans.hu

Meghívott

gazdasági

szereplő

GEO-ROXON Korlátolt

Felelősségű Társaság

Magyarország, 3516

Miskolc Kaffka Margit

Utca 28

Tel.: +36 309434443

Email: georoxon@gmail.com

Meghívott

gazdasági

szereplő

Bazaltech Mérnöki

Szolgáltató Kft.

Magyarország, 1112

Budapest Csárda Utca 1.

Tel.: +36204811740

Email: bazaltech@bazaltech.hu

Meghívott

gazdasági

szereplő

MENTO Környezetkultúra

Korlátolt Felelősségű

Társaság

Magyarország, 3527

Miskolc Besenyői út 26.

Tel.: +36301805267

Email: vallalkozas@mentokft.hu

Meghívott

gazdasági

szereplő

(1 of 1)

További információk

Módosítás

Az eredetiben javítandó szövegrész

Módosítás oka:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

Eredeti hirdetmény adatai

Véletlenszerű kép

Burkolt meder 1


A honlap az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával,
a Triak Kft. közreműködésével valósult meg.
Nemzeti fejlesztési Ügynökség