Segítség gyengénlátóknak

B.A.Z. Megye 03. számú
Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága
3600 Ozd, Városház tér 1.

25/2014. (III.03.) OEVB számú Határozat

A B.A.Z. Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási
Bizottsága (a továbbiakban: OEVB) az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében
meghozta az alábbi határozatot:

A B.A.Z. Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási
Bizottsága - a 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választásra -
a bejelentett országgyűlési képviselőjelöltek - a szavazólapon történő sorrend
felállítása érdekében - sorrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

sorsz.      Jelölt                                    Jelölő szervezet
1.          KlSGERGELY ANDRÁS               NEMZETI FORRADALMI PÁRT
2.          ANDRASSY DÉNES KÁROLY       A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT
3.          RÉZMŰVES ANIKÓ                   SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESE!
4.          HARKÁLY CSABA                     MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT
5.          BÓDlS ALEXANDRA                  ÖSSZEFOGÁS PÁRT
6.          EGYED ZSOLT                         JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
7.          BÓDl JULIANNA                       SZÖVETSEGBEN, EGYÜTT MAGYARORSZÁGÉRT
8.          FORRAY ZSOLT                      SPORTOS ES EGÉSZSEGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
9.          KÓTAI BARNABÁS                   EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT                                                                       DEMOKRATIKUS PÁRT
10.        BALTA RÓZSA ÉVA                   MAGYARORSZAGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT
11.        CSÁSZÁR ANTAL LÁSZLÓ          FÜGGETLEN JELÖLT
12.        GRESKOVITS lSTVÁN               FÜGGETLEN KISGAZDA- FÖLDMUNKÁS ÉS
                                                        POLGÁRI PÁRT
13.        ORLICZKI SÁNDOR                 SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT

14.        NYAKÓ ISTVÁN                       MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT

                                                        EGYÜTT - A KORSZAKVLÁTÓK PÁRTJA

                                                        DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ

                                                        PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 

                                                        MAGYAR LIBERALISTA PÁRT

15. SZILÁGYI IMRE                              LEHET MÁS A POLITIKA
16. RlZ GÁBOR                                   FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG

                                                        KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
17. TÓTH MELINDA ANNA                      JÓLÉT ÉS SZABADSÁG DEMOKRATA

                                                         KÖZÖSSÉG                    
18. VÁGÓ LAJOS BÉLA                           KÖZÖSSÉG A TÁRSADALMI

                                                         IGAZSÁGOSSÁGÉRT NÉPPÁRT
19. LÁZI CSABA                                   ÚJ DIMENZIÓ PÁRT
20. GÖMÖRI ANDRÁS                           ÚJ MAGYARORSZÁG PÁRT
21. SlROKl ZSOLT                                EGYÜTT 2014 PÁRT
22. KÓNYA BÉLA                                  MAGYAR MUNKÁSPÁRT
23. SERES GÉzA                                   MAGYAR CSELEKVŐ PÁRT
24. GÁll JÓZSEF                                   SZOCIÁLDEMOKRATÁK MAGYAR POLGARI|
                                                         PÁRTJA
A határozata ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási
Bizottsághoz (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest Pf:547)
címezve a központi névjegyzékben szerepló választópolgár, jelölt, jelölő szervezet,
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással.
A fellebbezést a B.A.Z. Megye 03. számú Országgyúlési Egyéni Választókerület
Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben
(3600 Ózd, Városház tér 1,), telefaxon (+36-48-574-104), elektronikus levélben
(ozd@ozd.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 6-án 16.00
óráig megérkezzen. A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő , az a határidő utolsó
napján 16.00 órakor jár le.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell:
a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 223, § (3) bekezdése szerinti - alapját,
a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől
, (székhelyétől eltér - postai értesítésci ímét,
- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő,
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik
személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát
és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági
nyilvántartásába-vétel számát.

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy
elektronikus levélcímét,illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát
vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésnek új tények és bizonyítékok is
felhozhatók.
Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.
                                                                               lndokolás


A Ve. 160. § (1) bekezdése értelmében a szavazólapon a jelöltek, illetve listák a
választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. A Ve. 160, § (2)
bekezdése alapján a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák - annak a
jelöltnek vagy listának a kivétel, amelynek nyilvántartásba vételé jogerősen
elutasították sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére
rendelkezésére álló határnapon, 16 óra után végzi el,
A Ve. 160. § (3) bekezdése szerint, ha a sorsolást követően valamely jelöltet vagy
listát nem vesznek nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon szereplő
jelöltek, illetve listák egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. A szavazőlapon
a jelölteket, listákat folyamatos sorszámozással ellátva kel] feltüntetni.
Az OEVB fent biztosított jogkörében a sorsolást elvégezte, a bejelentett jelöltek a
rendelkező részben foglalt sorrend szerint fognak szerepelni a szavazólapon.
A határozat a Ve. 160 §-án alapul.
A jogorvoslatró| szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, valamint a 223-224. §-ain, és a
297. § (2) bekezdés b) pontján alapul, a jogvesztő határidő számítására a Ve.
1 0, §-ában foglalt rendelkezések vonatkoznak.
Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XClll. törvény 33.§ (2) bekezdés
1. pontján alapul.

Ózd,2014. március 03.

Véletlenszerű kép

Kiállítás megnyitó


A honlap az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával,
a Triak Kft. közreműködésével valósult meg.
Nemzeti fejlesztési Ügynökség